Privacy beleid

over het gebruik van onze website

Contact

Hoeve De Heuvel

Heuvelerweg 9a
3910 Neerpelt
België

BTW nr BE 0634.702.375

Ons website address is: http://hoevedeheuvel.be

Welke data verzamelen we en waarom.

Inleiding

Hoeve de Heuvel hecht veel belang aan uw privacy en zijn daarom transparant over welke gegevens we over u verzamelen.

Alle gegevens die we verzamelen, slaan we op in een eigen database die goed beveiligd wordt. Omdat wij alle gegevens verzamelen en verwerken binnen België, worden ze beschermd volgens de Europese privacy normen.

Wie zijn we?

Hoeve de Heuvel

Heuvelerweg 9a
3910 Neerpelt
Belgïe

info@hoevedeheuvel.be

 

 

2. Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Contactformulier

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Hoeve de Heuvel via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en vraag.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hoevedeheuvel.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

3. Met wie delen wij uw data?

Enkel Noble Notion gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

4. Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

Hoeve de Heuvel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 5 jaar.

5. Welke rechten hebt u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Dhr. Gunter Janssen richten door een e-mail te sturen naar info@hoevedeheuvel.be. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Hoeve de Heuvel via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en verzoek.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigbaarheid

Hoeve de Heuvel heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25/05/2018.

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Hoeve de Heuvel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hoevedeheuvel.be.

Disclaimer

Op het gebruik van onze website (www.hoevedeheuvel.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Intellectueel eigendom.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dhr. Gunter Janssen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hoeve de Heuvel.

Email.

Hoeve de Heuvel garandeert niet dat de gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.

Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Hoeve de Heuvel te corresponderen accepteert u dit risico.

Geen garantie op juistheid.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Hoeve de Heuvel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Hyperlinks.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. Hoeve de Heuvel heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Hoeve de Heuvel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van website van derden.

Wijzigingen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hoevedeheuvel.be op deze pagina.